Telefon

+420-602-166- 133

E-mail

marketam@gmail.com

PO - SO

THERAPY CAN BE ALSO PROVIDED IN ENGLISH

Zde najdete potřebné informace a odpovědi na otázky. Osobní otázky týkající se Vašeho zdravotního stavu jsou nezbytnou součástí terapie.

Ujednání o zpracování osobních údajů

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Projevili jste zájem o uzavření smlouvy o poskytování zdravotních služeb s Mgr. Markétou Matouškovou, IČ: 07970056, se sídlem Vysoká 4231/35, 466 02 Jablonec nad Nisou (dále jen „podnikatel“). V rámci právního vztahu touto smlouvou založeného bude podnikatel ve smyslu nařízení EU 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovávat Vaše osobní údaje, a to za účely:

  1. Realizace smluvního vztahu 

Jedná se o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, o jejíž uzavření jste projevili zájem. Právním titulem pro takovéto zpracování osobních údajů je smlouva samotná.  Jestliže s takovýmto zpracováním Vašich osobních údajů nesouhlasíte, nebude možné smlouvu uzavřít.

Podnikatel bude v nezbytném rozsahu zpracovávat za tímto účelem Vaše identifikační údaje, zejména tedy Vaše jméno, datum narození, telefonní číslo a emailovou adresu.

Podnikatel bude dále zpracovávat údaje nezbytné pro řádné plnění smlouvy, zejména tedy údaje o Vaší anamnéze a rodinné anamnéze, historii Vašich úrazů, údaje o Vašem zdravotním stavu, a další relevantní skutečnosti, které je potřeba při poskytování služby zohlednit, jako například i údaje o Vašem zaměstnání a Vašich zálibách.  

Posledně pak bude podnikatel za tímto účelem zpracovávat údaje o poskytnuté službě, o způsobech její úhrady, včetně bankovních informací, jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena, apod. 

Tento rozsah osobních údajů je podnikatel oprávněn zpracovávat i za účelem ochrany svých práv.

  1. Plnění zákonných povinností

Protože je správce osobních údajů podnikatelem, dopadají na něj povinnosti v oblasti vedení účetnictví. V rozsahu nezbytném pro plnění těchto zákonných povinností bude podnikatel zpracovávat údaje o poskytnuté službě, o způsobech její úhrady, včetně bankovních informací jako číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod., jak vyplývá z předpisů upravujících daně a účetnictví.

Protože je podnikatel poskytovatelem zdravotních služeb, dopadají na něj také povinnosti vyplývající ze zákonné úpravy jejich poskytování (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). V rozsahu nezbytném pro plnění povinností vyplývajících z těchto předpisů se zpracovává zejména obsah zdravotnické dokumentace podle §53 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a §1 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

  1. Marketingové využití údajů 

Podnikatel je na základě §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Obdobně je jeho oprávněným zájmem zpracovávat na základě předchozího kontaktu Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem přímého marketingu. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu, resp. vyslovení námitky ze strany zákazníka podle článku 21 odst. 2 nařízení GDPR.

Udělením souhlasu s tímto bodem dále souhlasíte se zpracováním svých dalších osobních údajů, které podnikatel v průběhu smluvního vztahu získá, za účelem adresného nabízení služeb. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat.

Správce a zpracovatel údajů

Pro zpracování vymezené výše podnikatel využívá služeb dalšího subjektu, zpracovatele, který má k osobním údajům přístup za účelem externího vedení účetnictví. 

Příjemci osobních údajů

Podnikatel Vaše osobní údaje předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud, právní zástupce).

Příjemci osobních údajů jsou také poskytovatelé zdravotních služeb, orgány veřejné moci a další osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle zákona o zdravotních službách. 

Příjemcem Vašich osobních údajů je také zpracovatel uvedený výše.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Automatické zpracování osobních údajů

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jsou součástí zdravotnické dokumentace, se uchovávají po dobu stanovenou pravidly vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Osobní údaje nezbytné pro vedení účetnictví a plnění daňových povinností se uchovávají po dobu stanovenou příslušnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Osobní údaje nezbytné pro plnění smluvních povinností se uchovávají po dobu nezbytnou k naplnění smluv a pro dobu nezbytnou pro případné vymáhání práv a povinností, nejméně tedy do uplynutí promlčecí lhůty. 

Povinnost zpracování osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro poskytování nabízených služeb a bez jejich poskytnutí nebude možné služby poskytovat. V případě poskytování zdravotních služeb jste pak povinni poskytnout osobní údaje podle §41 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy. 

Máte především právo požádat podnikatele o informaci o zpracování Vašich osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, upravené článkem 15 nařízení GDPR. 

Pokud se domníváte, že dochází ke zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem, máte podle článku 21 nařízení GDPR právo vznést námitku. Dále můžete uplatnit právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a případně právo na přenositelnost osobních údajů.

Pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, např. pokud na Vaši žádost o informaci či nápravu stavu není reagováno, nebo pokud s reakcí nesouhlasíte, můžete se obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Další informace je možné nalézt na: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276